Archive for the ‘Rozwój osobniczy’ Category

NORMY ROZWOJOWE

Rozważania nad rozwojem osobniczym i prawidłowościami jego prze­biegu wymagają sprecyzowania tzw. normy rozwojowej, czyli modelu rozwoju „normalnego”, który by mógł stanowić jakąś skalę porównania w każdym konkretnym przypadku. Intuicyjnie skłonni bylibyśmy normą taką utożsamiać z osobnikiem przeciętnym w populacji. Ten typ normy może być łatwo i jednoznacznie określony, jeśli tylko oprzemy się na statystycznych metodach […]

UTOŻSAMIANIE Z IDEAŁEM

Niekiedy utożsamiają normę z ideałem w sensie estetycznym albo biologicznym. W rozwoju zwykle chodzi raczej o ideał biologiczny, którego miernikiem może być zdrowie bądź jakiś zespół cech funkcjo­nalnych i morfologicznych osobnika. Ideał w sensie estetycznym ukształ­tował się w naszej kulturze pod wpływem dzieł genialnych rzeźbiarzy starożytnej Hellady i wyraża określony typ budowy ciała.Stosowana dla celów […]

RODZICE DZIECKA

Rodziców dziecka zwykle nie tyle interesuje, czy dziecko jest mniejsze albo większe od średniego dziecka w Polsce, ile raczej czy roś­nie ono prawidłowo, i na to właśnie pytanie szukają odpowiedzi. Dopiero na drugim miejscu stawiane jest pytanie, jak wysoki będzie ich syn czy córka, gdy dorośnie. Takim zainteresowaniom rodziców lepiej odpo­wiada pojęcie normy tożsamej z […]

NORMY DRUGIEGO TYPU

Podczas gdy normy drugiego typu służą do sprawdzania, czy rozwój dziecka jest bliski optymalnego, to trzeci typ normy jest przydatny do oceny rozwoju dzieci chorych. Jak więc widzimy, każdy z trzech typów norm rozwojowych służy innemu celowi, chociaż mogą one oceniać tę samą cechę dziecka, np. wysokość ciała. Jeżeli zdecydujemy się na jedną z możliwych […]

METODY OKREŚLANIA NORM

Tablice tego typu są jeszcze w po­wszechnym użyciu w gabinetach lekarzy, ale jedyna informacja, jaką na ich podstawie możemy uzyskać, to że dziecko jest większe (mniejsze) bądź cięższe (lżejsze) od normy, której pochodzenie jest zazwyczaj nie­znane. Ponieważ tablice te są często przestarzałe i nie uwzględniają aktualnego stanu rozwoju dzieci, nie wiadomo, co taka rozbieżność z […]

PRZEDZIAŁ NORM

Przedział określający normę wysokości ciała dla tych dziewcząt może być węższy albo szerszy, jak to pokazano na rysunku. Jeżeli chcemy, aby w prze­dziale tym znalazł się określony odsetek dziewcząt, np. 30, 50, 75% albo jeszcze inny, to nie musimy obliczać odpowiednich przedziałów z rze­czywistego materiału, lecz korzystamy z matematycznego modelu roz­kładu wysokości ciała w populacji, […]

NORMY GRUPOWE

Jeżelibyśmy chcieli na podstawie populacyjnej normy rozwojowej w formie przedziału ocenić rozwój indywidualnego dziecka, okazałoby się, że bez względu na to, jaką część osobników ten przedział obejmuje, norma ta ma jednak istotne wady. Weźmy pod uwagę normę wysokości ciała dziewcząt wrocławskich w wieku lat 9, ppartą na wartości średniej i obejmującą 90% osobnjków. \Vówczas przedział […]

DWIE RÓŻNE OCENY

Dwie różne oceny wysokości dziewczynki wynikały stąd, że w wieku lat 9 była ona rzeczywiście bardzo wysoka w porównaniu ze swoimi metrykalnymi rówieśniczkami, w związku z bardzo wczesnym dojrze­waniem. Dziewczęta Nr 1202 i 1027 z tych samych badań wrocławskich miały w wieku 9 lat po 134 cm wysokości, a więc były nieco większe od przeciętnej, […]