Kategoria: Rozwój osobniczy

ZAOBSERWOWANE ZJAWISKA

Zjawiska te zaobserwowano we wszystkich wysoko cywilizowanych krajach bez względu na ich położenie geograficzne, klimat czy przyna­leżność rasową mieszkańców. Nasilenie tych zjawisk jest z reguły większe w miastach aniżeli na wsi, przy czym są one zwykle zróżnico­wane w zależności od ...

PRZECIĘTNE PRZYROSTY

Przeciętne przyrosty wysokości ciała od 1880 r. są do siebie bardzo zbliżone zarówno w krajach Europy, jak w Australii, Ameryce Północnej czy Japonii, i wynoszą około 1 cm na dziesięciolecie. W okresie wcześniejszym przyrosty wysokości były mniejsze; szacuje się je ...

NIEWIELKIE RÓŻNICE

Te niezbyt wielkie jeszcze różnice w wielkości ciała nowo­rodków, będące przejawem trendu sekularnego, nasilają się w miarę rozwoju dzieci. Na rysunku zestawiono wysokości ciała dzieci szwedz­kich uczęszczających do szkół podstawowych i średnich w latach 1883 oraz 1938/39. Przyrosty wysokości ciała ...

DANE Z INNYCH KRAJÓW

Wszelkie dane z innych krajów wskazują na istnienie trendu sekularnego o podobnym nasileniu. Dla dzieci w wieku 5—7 lat prze­ciętny przyrost na dziesięciolecie w okresie pomiędzy 1880 a 1950 r. wynosił 1,5 cm w wysokości oraz 0,5 kg w ciężarze. ...

SKOK POKWITANIOWY

Skok pokwitaniowy, polegający na przyspieszeniu tempa wzrastania dziecka wkraczającego w okres dojrzewania płciowego, cha­rakteryzuje najlepiej szczyt przyrostu wysokości ciała. W omawianym okresie, od roku 1880, zaobserwowano przesunięcie się wieku występo­wania maksymalnego przyrostu wysokości ciała o około 1 rok wcześniej. Przed ...

MOCNY DOWÓD

Mocnym dowodem przemawia­jącym za skracaniem się czasu rośnięcia mężczyzn są wyniki badań nad dorastaniem studentów francuskich z roczników od 1923 do 1933. Po­mimo tak krótkiego okresu, jakim jest jedno dziesięciolecie, stwierdzono, że studenci roczników późniejszych przestają rosnąć wcześniej od swoich ...

OBSERWUJĄC TRENDY

Obserwując obydwa trendy, zwrócono uwagę, iż tempo ich wcale nie maleje, lecz wręcz przeciwnie — istnieją dokładne dane stwierdzające zwiększenie tego tempa w latach trzydziestych we wszystkich krajach rozwiniętych. Fakt powiększania się wysokości ciała osób dorosłych przy równoczesnym skracaniu się czasu ...

MIESZKAŃCY MIAST

Na ogół mieszkańcy miast górują nad mie­szkańcami wsi zarówno pod względem wysokości ciała, jak i tempa dojrzewania. Niewątpliwie występują także różnice w tych cechach po­między warstwami społeczno-ekonomicznymi. Ilustrują to np. wyniki badań prowadzonych w 1941 r. w Anglii, gdzie stwierdzono, ...

TEORIE WYJAŚNIAJĄCE

W wyniku rozważań nad przyczynami, które mogłyby w sposób sen­sowny wytłumaczyć pojawienie się i trwanie trendu sekularnego i akce­leracji rozwoju, powstały różne teorie.Według jednej z nich czynnikiem odpowiedzialnym za trend sekularny miałoby być promieniowanie słoneczne (teoria helioge- niczna), pobudzające organizm ...

WYJAŚNIENIE TRENDU

Inna teoria upatruje przyczynę trendu sekularnego w selekcji konstytucjonalnej, polegającej na emigracji osobników okreś­lonego typu konstytucjonalnego ze wsi do miast. Osobnicy o podwyż­szonej reaktywności wegetatywnej, a więc mający predyspozycje do szybszego wzrastania, charakteryzują się równocześnie większym za­sobem energii i ruchliwością, ...

SZCZEGÓLNIE SILNE DZIAŁANIE

W krajach, w których za­obserwowano szczególnie silne działanie trendu sekularnego, nastąpiły rzeczywiście bardzo istotne zmiany w sposobie odżywiania w kierunku zwiększenia ilości mięsa dostarczającego organizmowi najłatwiej przy­swajalnego białka. Jednak i ta teoria nie może wyjaśnić występowania trendu sekularnego w takich ...

WIĘKSZOŚĆ BADACZY

Obecnie większość badaczy problemu trendu sekularnego uważa to zjawisko za efekt łącznego działania wielu czynników związanych z r e- wolucją przemysłową, która rozpoczęła się właśnie przed 100 laty. Ekonomiczny rozwój kraju stwarza możliwości lepszego od­żywiania się ludności i poprawy jej ...

TE SAME CZYNNIKI

Należy także pamiętać o tym, że te same czynniki mogą wywierać niejednakowy efekt w różnych populacjach ludzkich, a zwłaszcza że działanie jednego czynnika może być niwelo­wane albo wzmacniane przez działanie innego. Wynika to m. in. z do­świadczeń hodowców zwierząt; na ...

PRZYSPIESZONE DOJRZEWANIE

Zjawisko przyspieszonego dojrzewania fizycznego młodzieży ma ogromne konsekwencje społeczne, gdyż powstaje coraz większa rozbież­ność pomiędzy zakończeniem rozwoju fizycznego osobnika a jego doj­rzałością społeczną, która ulega opóźnieniu wskutek przedłużania się czasu nauki i zdobywania kwalifikacji zawodowych.Fakt powiększania się rozmiarów ciała człowieka ...