OSTATECZNY REZULTAT

Postępo­wanie to ma w ostatecznym rezultacie prze­ciwdziałać chorobie i śmierci, ich potencjalne­mu lub realnemu wszechobecnemu wpływowi na życie społeczne. Toteż należy do podstawo­wych, najważniejszych działań społecznych. Opiera się ono na przeświadczeniu, że stwo­rzenie odpowiednich epistemologii i systemów klasyfikacyjnych ułatwi poznanie przyczyn chorób i umożliwi społeczeństwu podjęcie od­powiednich kroków dla zapobiegania choro­bom, leczenia ich i odsunięcia śmierci. W życiu społecznym ma to doniosłe znaczenie dla złago­dzenia bólu, cierpienia i lęku, jaki budzą cho­roba i jej skutki.Rozpoznawanie choroby (diagnoza lekarska) jest procesem zmierzającym do nadania odpo­wiedniej etykiety określonym symptomom (ob jawom) lub syndromom (zespołom objawów). Poprawne rozpoznanie jest podstawą praktyki medycyny. Nauka prawidłowego rozpoznania choroby stanowi znaczną część szkolenia stu­dentów medycyny.

Witaj na blogu! Nazywam się dr Tomasz Szafrański i jestem lekarzem pediatrą w Rzeszowskiem szpitalu. Bloga prowadzę od wielu lat, jest forma dzielenia się wiedzą medyczną z innymi ludźmi. Jeśli podobają Ci się treści jakie tutaj zamieszczam to zapraszam do częstego odwiedzania bloga.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Wszelkie prawa zastrzeżone (C)